صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۲۷۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷۰,۴۴۷,۵۲۵,۲۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۰,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۰,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۰,۴۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۶۷۰,۴۴۸ ۶۷۰,۴۴۸ ۶۷۰,۴۴۸ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۴۴۷,۵۲۵,۲۴۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۶۷۰,۴۴۸ ۶۷۰,۴۴۸ ۶۷۰,۴۴۸ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۴۴۷,۵۲۵,۲۴۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۶۷۰,۱۸۵ ۶۷۰,۱۸۵ ۶۷۰,۱۸۵ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۱۸۴,۸۵۶,۹۵۵
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۶۶۹,۹۲۳ ۶۶۹,۹۲۳ ۶۶۹,۹۲۳ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۹,۹۲۲,۵۱۸,۸۰۴
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۶۶۹,۶۶۱ ۶۶۹,۶۶۱ ۶۶۹,۶۶۱ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۹,۶۶۰,۵۱۰,۱۹۷
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۶۶۹,۳۹۹ ۶۶۹,۳۹۹ ۶۶۹,۳۹۹ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۹,۳۹۸,۸۳۰,۵۴۴
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۶۶۹,۱۳۷ ۶۶۹,۱۳۷ ۶۶۹,۱۳۷ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۹,۱۳۷,۴۴۸,۹۴۰
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۶۶۸,۸۱۹ ۶۶۸,۸۱۹ ۶۶۸,۸۱۹ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۸,۸۱۹,۲۴۴,۰۸۷
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۶۶۸,۵۵۹ ۶۶۸,۵۵۹ ۶۶۸,۵۵۹ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۸,۵۵۸,۵۴۷,۷۵۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۶۶۸,۲۹۹ ۶۶۸,۲۹۹ ۶۶۸,۲۹۹ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۸,۲۹۸,۹۲۷,۳۹۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۶۶۷,۸۰۷ ۶۶۷,۸۰۷ ۶۶۷,۸۰۷ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۸۰۷,۲۳۴,۸۳۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۶۶۷,۵۳۴ ۶۶۷,۵۳۴ ۶۶۷,۵۳۴ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۵۳۳,۷۱۰,۴۲۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۶۶۷,۲۷۳ ۶۶۷,۲۷۳ ۶۶۷,۲۷۳ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۲۷۲,۸۱۰,۵۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۶۶۶,۹۴۶ ۶۶۶,۹۴۶ ۶۶۶,۹۴۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۶,۹۴۶,۳۱۸,۸۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۶۶۶,۶۷۶ ۶۶۶,۶۷۶ ۶۶۶,۶۷۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۶,۶۷۶,۱۲۰,۶۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۶۶۶,۴۱۶ ۶۶۶,۴۱۶ ۶۶۶,۴۱۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۶,۴۱۵,۷۰۴,۰۹۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۶۶۶,۱۵۶ ۶۶۶,۱۵۶ ۶۶۶,۱۵۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۶,۱۵۵,۶۱۳,۶۰۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۶۶۵,۸۹۶ ۶۶۵,۸۹۶ ۶۶۵,۸۹۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۸۹۵,۸۴۸,۶۳۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۶۶۵,۶۳۶ ۶۶۵,۶۳۶ ۶۶۵,۶۳۶ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۶۳۶,۴۰۸,۵۸۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۶۶۵,۲۹۱ ۶۶۵,۲۹۱ ۶۶۵,۲۹۱ ۰ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۵,۲۹۱,۳۱۲,۰۵۳
  مشاهده همه